اطلاعیه

کلاسهای اموزش شهروندی رایگان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان در نیمه دوم سال 1393  به شرح ذیل برگزار میگردد:

ردیف                    مدرس                                تاریخ                               عنوان کلاس

1 -                    آقای مهندس حسین کاظم زاده                    93/8/2                                 اموزش هرس گیاهان

 

2-                     خانم ها:مهندس تاج الدینی                                                                  اشنایی با انواع گلهای

مهندس حمزه جواران                              93/9/7                              فصلی مناسب با فضای باز

 

3-                 آقای مهندس مجتبی احمدی پور                     93/10/5                                   آموزش بن ساز

 

4-                 آقای مهندس عبدالرضا ایرانمنش                    93/11/3                                 آموزش سبزی کاری

 

5-                 آقای مهندس حمیدرضا ابدانی                     93/12/01                                   آموزش باغبانی